สิทธิประโยชน์และขั้นตอนการรับสมัคร

สมาชิกสมาคมผู้ประกอบการร้านอินเทอร์เน็ตไทย

 

ขณะนี้ท่านผู้ประกอบการสามารถสมัครเป็นสมาชิกสมาคมผู้ประกอบการร้านอินเทอร์เน็ตไทยได้แล้ว

(1)         สมาชิกสามัญจะต้องชำระค่าลงทะเบียน   100  บาท   ( หนึ่งร้อยบาทถ้วน )

      และค่าบำรุงสมาคมเป็นรายปี ๆ ละ 3,000  บาท  ( สามพันบาทถ้วน )

(2)         สมาชิกวิสามัญจะต้องชำระค่าลงทะเบียน  100  บาท   ( หนึ่งร้อยบาทถ้วน )

      และค่าบำรุงสมาคมเป็นรายปี ๆ ละ 30,000  บาท   ( สามหมื่นบาทถ้วน )

 

สิทธิประโยชน์เบื้องต้นสำหรับสมาชิกสามัญ

 

- มีทนายความให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย และว่าความให้แก่สมาชิกทั่วทั้งประเทศตลอดอายุการเป็นสมาชิกภาพ
- เข้าปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิก รวมถึงให้คำปรึกษาเรื่องสัญญาต่างๆ
- รวมทั้งเรียกร้องสิทธิ ให้ร้านสมาชิก ในกรณี ถูกรังแกหรือเอาเปรียบ จากเจ้าของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ เกม หรือ เพลง หรือเจ้าหน้าที่รัฐ ฯลฯ
- สมาคมสามารถออกใบรับรองความประพฤติให้สมาชิกเทียบเท่าข้าราชการ ซี 4

- สิทธิประโยชน์ในการเข้ารับการอบรมความรู้ให้แก่สมาชิกสามัญ

- สิทธิประโยชน์ด้านสินค้าและบริการต่างๆ  ที่จะตามมาในอนาคต เช่น ข่าวสาร สินค้าและบริการต่างๆ

- สิทธิในการประดับเครื่องหมายของสมาคม

 

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสมาคมผู้ประกอบการร้านอินเทอร์เน็ตไทย

 

กรณี  เป็นบุคคลธรรมดา
๑. ผู้สมัครต้อง จดทะเบียนพาณิชย์เรียบร้อย
๒. ผู้สมัคร ต้อง
            ๑. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว
            ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย   บุคคลไร้ความสามารถ หรือ  บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ
            ๓. ไม่เป็นบุคคลที่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลให้ลงโทษจำคุก เว้นแต่ ความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่มีอัตราโทษไม่สูงกว่าความผิดลหุโทษ หรือความผิดซึ่งกระทำโดยประมาท
            ๔. ไม่เป็นโรคอันพึงรังเกียจแก่สังคม
            ๕. เป็นผู้มีฐานะมั่นคงพอสมควร
            ๖. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
            ๗. มีสถานที่ประกอบการ และการให้บริการ อยู่ภายใต้ระเบียบของสมาคมที่กำหนดเกี่ยวกับสถานที่ประกอบการและการให้บริการ

๓.  ยื่นใบสมาชิกสมาคมบุคคล มาที่ทำการสมาคมฯ  โดยมีสมาชิกสามัญ ของสมาคมรับรอง สองท่าน (ในขั้นต้นกรรมการสมาคมจะพิจารณาระเบียบของสถานประกอบการจากรูปถ่ายในและนอกร้านก่อน

และมีเอกสารประกอบใบสมัคร ดังนี้
 ๑.  รูปถ่ายด้านหน้าร้าน ๑ รูป และภายในร้าน ๑ รูป
 ๒. สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์
 ๓.  สำเนาบัตรประชาชน

 

กรณี  เป็นนิติบุคคล
๑. ผู้สมัครต้อง จดทะเบียนพาณิชย์เรียบร้อย
๒. กรรมกรรผู้จัดการ  หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบ  ของนิติบุคคล นั้นต้อง
            ๑. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว
            ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย   บุคคลไร้ความสามารถ หรือ  บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ
            ๓. ไม่เป็นบุคคลที่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลให้ลงโทษจำคุก เว้นแต่ ความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่มีอัตราโทษไม่สูงกว่าความผิดลหุโทษ หรือความผิดซึ่งกระทำโดยประมาท
            ๔. ไม่เป็นโรคอันพึงรังเกียจแก่สังคม
            ๕. เป็นผู้มีฐานะมั่นคงพอสมควร
            ๖. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
            ๗. มีสถานที่ประกอบการ และการให้บริการ อยู่ภายใต้ระเบียบของสมาคมที่กำหนดเกี่ยวกับสถานที่ประกอบการและการให้บริการ

๓.  แต่งตั้งผู้แทน ให้ กรรมการผู้จัดการ หรือ หุ้นส่วนผู้จัดการผู้รับผิดชอบ  เป็นตัวแทน นิติบุคคลที่สมัคร (ตามแบบที่สมาคมกำหนด )

๔.  ยื่นใบสมัครสมาชิกนิติบุคคลมาที่สมาคม  โดยมีสมาชิกสามัญ ของสมาคมรับรอง สองท่าน (ในขั้นต้นกรรมการสมาคมจะพิจารณาระเบียบของสถานประกอบการจากรูปถ่ายในและนอกร้านก่อน

และมีเอกสารประกอบใบสมัคร ดังนี้
            ๑.  รูปถ่ายด้านหน้าร้าน ๑ รูป และภายในร้าน ๑ รูป
            ๒. สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์
            ๓.  หนังสือรับรอง จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ไม่เกิน ๖ เดือน
            ๔. สำเนาบัตรประชาชน ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล  และผู้แทน
            ๕.  หนังสือแต่งตั้งผู้แทน

 

หากท่านผู้ประกอบการสงสัยในขั้นตอนการรับสมัครหรือเรื่องสิทธิประโยชน์ ท่านสามารถสอบถามมาตาม ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ดังต่อไปนี้

สมาคมผู้ประกอบการร้านอินเทอร์เน็ตไทย

(Thai Internet Service Shop Association)
110/6 หมู่ที่ 3 ตำบลไทรม้า

อำเภอเมืองนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี

11000
โทรศัพท์ 029222902-4, โทรสาร 025943343
อีเมล์
Info@thainetclub.com

หรือสามารถสอบถามตามแบบฟอร์มออนไลน์ได้ที่นี่