คำถามที่ถูกถามบ่อยๆ FAQ

 

1.      ทำไมสมาคมต้องเก็บเงิน ?

-          การจัดตั้งสมาคมมีค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมในการจัดตั้งสมาคม, ค่าเช่าสถานที่ในการดำเนินการเป็นหลักแหล่งตามที่กฎหมายระบุไว้, ค่าอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ, ค่าจัดจ้างผู้ดำเนินการด้านเอกสารการจัดตั้ง และดำเนินการด้านธุรการ, ค่าจัดจ้างสำนักงานบัญชีในการจัดทำบัญชีซึ่งต้องส่งให้กระทรวงพาณิชย์ตรวจสอบ, รวมถึงค่าการดำเนินการในการทำกิจกรรมต่างๆของสมาคม และมีเงินสำรองในบัญชีสมาคมขั้นต่ำ 10,000 บาท, รวมถึงค่าว่าจ้างสำนักงานทนายความในการดูแลปัญหาด้านกฎหมายให้กับสมาคมและสมาชิกสมาคมด้วย

 

2.      เป็นสมาชิกแล้วได้อะไร ?

-          การรวมกลุ่มผู้ประกอบการร้านอินเทอร์เน็ตเป็นกลุ่มก้อนย่อมเสียงดังมากกว่าผู้ประกอบการเพียงคนเดียวที่จะเข้าไปดำเนินการเจรจาเรื่องต่างๆ เช่น ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง, ด้านธุรกิจการค้า กับทั้งทางภาครัฐ และเอกชน รวมถึงสิทธิด้านการมีที่ปรึกษาทางกฎหมายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สิทธิประโยชน์ด้านข่าวสาร สิทธิประโยชน์ด้านธุรกิจการค้า สิทธิการเข้ารับการอบรมความรู้ต่างๆ เท่าที่สมาคมจะจัดหาให้ได้

 

3.      เปิดร้านใหม่ต้องทำอย่างไรบ้าง ต้องจดทะเบียนอะไรบ้างและ ต้องเสียภาษีอย่างไร ?

-          ต้องไปดำเนินการขอจด ทะเบียนพาณิชย์, ใบอนุญาตให้ฉายเทปวัสดุโทรทัศน์ฯ , ภาษีเงินได้บุคคล โดยทั่วไปจะเสียปีละ 2 ครั้ง , ภาษีโรงเรือน(ขึ้นอยู่กับการตกลงกับเจ้าของสถานที่), ภาษีป้าย

 

4.      ยังอยู่ระหว่างตกแต่งร้านจะสมัครสมาชิกก่อนได้หรือไม่ ?

-          ได้ แต่ท่านต้องมีทะเบียนการค้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ว่าให้บริการอินเทอร์เน็ต/เกมแล้ว

 

5.      จะสมัครสมาชิกต้องปรับปรุงร้านอย่างไร ?

-          ระเบียบสถานประกอบการ และเงื่อนไขการให้บริการของร้านที่จะเข้าเป็นสมาชิกสมาคม

 

6.      ถ้ามีร้านหลายสาขา แต่เจ้าของคนเดียวกัน ต้องเสียค่าสมาชิกอย่างไร ?

-          เสียค่าสมาชิกแยกกัน 1 ร้าน(สาขา) ต่อ 1 สมาชิกภาพ

 

1.      ถ้าที่ร้านมีเกมเพลย์ด้วยจะสมัครได้หรือไม่ ?

-          ไม่ได้ สมาคมไม่มีนโยบายสนับสนุนให้ร้านสมาชิกให้บริการเกมเพลย์สเตชั่น

 

2.      สมาคมคิดอย่างไรกับกำหนดเวลาเปิดปิดร้าน ?

-          แนวทางและจุดยืนของสมาคมเรื่องเวลาเปิด-ปิดร้านอินเทอร์เน็ตและเกม ส่วนร้านที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวไม่ให้บริการเกมท่านสามารถเปิดได้ตลอด 24 ชม. อยู่แล้วและไม่ต้องขอใบอนุญาตให้ฉายเทป วัสดุฯ

 

3.      สมาชิกมีอายุคราวละกี่ปี ?

-          1 ปี 365 วัน

 

4.      สมาคมสามารถ สมาคมปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิก อย่างไร ?

-          สมาคมมีทนายความเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย หากร้านท่านถูกกลั่นแกล้งจาก ใครก็ตามที่มีเจตนาไม่ดี ทางทนายความประจำสมาคมจะเข้าไปดูแลในส่วนนี้ให้กับสมาชิก รวมถึงเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายให้กับสมาชิกในการทำสัญญา หรือข้อปัญหาทางกฎหมายต่างๆ

 

5.       การเข้าไปช่วยเหลือสมาชิก ด้วยทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือการเข้าไปช่วยเหลือสมาชิก ในแต่ละพื้นที่ มีค่าใช้จ่าย หรือไม่ ?

-          ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

6.      ร้านที่อยากปฏิบัติ เพื่อ ให้สังคมยอมรับ แต่กลัวเสียเปรียบทางการค้าสมาคมจะช่วยเหลืออย่างไร ?

-          การรวมกลุ่มกันของผู้ประกอบการย่อมสามารถต่อรองเจรจาการค้าได้ดีกว่าร้านเดียว ซึ่งการจัดซื้อสินค้าในนามสมาคมจะสามารถซื้อได้ถูกกว่าท้องตลาด รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่สมาคมสามารถจัดหาให้ร้านสมาชิกได้ เช่น การได้เครดิตสินค่าต่างๆ , การได้สิทธิ เรื่องเครื่องเช่าไปให้บริการลูกค้า ขึ้นอยู่กับว่าทางสมาคมโดยคณะกรรมการจะแสวงหาหรือจัดหามาให้สมาชิกได้

 

 

สมาคมผู้ประกอบการร้านอินเทอร์เน็ตไทย