ยินดีต้อนรับ Guest เข้าสู่เว็บไซต์ชมรมผู้ประกอบการร้านอินเตอร์เน็ตแห่งประเทศไทย
   Thainetclub.com
 
Welcome!
  Menu

User Login !
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
 

Link!

 
 
 
 
 
ข้อควรทราบ
ข้อควรทราบของผู้ประกอบการ
การรับแจ้งหรือรับคำร้องทุกข์และการจับคุมผู้กระทำความผิด
เจ้าพนักงานตำรวจต้องปฏิบัติตามหลักกฎหมายดังนี้ (นำมาจากบันทึกข้อความเรื่อง กำชับการปฏิบัติในการรับแจ้ง จับกุม ผู้ประกอบการร้านค้ามีดนตรีหรือคาราโอเกะละเมิดลิขสิทธิ์) เซ็นบันทึกโดย พล ต.ท. นพดล สมบูรณ์ทรัพย์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.ปรท ผบ. ตร.
1) ความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 เป็นความผิดอันยอมความได้ ผู้เสียหายจะต้องมีการร้องทุกข์ก่อนที่จะนำเจ้าพนักงานตำรวจไปจับกุมผู้กระทำผิด
2) ให้พนักงานสอบสวนตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้แน่ชัดก่อนว่าผู้ร้องทุกข์เป็นเจ้าของ ลิขสิทธิ์หรือผู้ได้รับสิทธิ์หรือเป็นผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าของผู้มีสิทธิ์ที่แท้จริงและเอกสารที่นำมาแสดงเป็นเอกสารที่ถูกต้อง
3) การดำเนินการตามข้อ 2 พนักงานสอบสวนจะต้องตรวจสอบให้ชัดเจนว่าผู้ร้องเป็นเจ้าของ ลิขสิทธิ์อย่างไร ได้สิทธิ์มาโดยวิธีใด หากรับโอนลิขสิทธิ์มาจะต้องแสดงหลักฐานประกอบโดยไม่ขาดสาย เอกสารที่นำมาแสดงนั้น พนักงานสอบสวนจะต้องรวบรวมไว้ในสำนวน
4) กรณีมอบอำนาจให้ร้องทุกข์ หนังสือมอบอำนาจให้ร้องทุกข์จะต้องเป็นฉบับจริง
5) ตำรวจและกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะออกบัตรประจำตัวให้ผู้รับมอบอำนาจจาก เจ้าของลิขสิทธิ์เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบและใช้แสดงต่อเจ้าพนักงานตำรวจ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการสืบสวน จับกุมผู้กระทำผิด
6) การกระทำผิดตามกฎหมายลิขสิทธิ์มีเงื่อนไขผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง เจ้าพนักงานตำรวจผู้ปฏิบัติจะต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเป็นธรรม อย่าให้ตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้
7) เมื่อมีการรับคำร้องทุกข์แล้วจะต้องรับเลขคดีและทำการสอบสวนให้เสร็จสิ้นทุกคดี หากมีการถอนคำร้องจะต้องมีความเห็นทางคดีด้วย
8) ในการกำหนดหลักประกันตัวผู้ต้องหา ให้เจ้าพนักงานสอบสวนกำหนดตามสมควรอย่าง เหมาะสมและเป็นธรรม
9) กรณีมีเจ้าพนักงานตำรวจที่ต้องออกไปสืบสวนจับกุม ตามข้อ 2) นอกเขตพื้นที่รับผิดชอบ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น จนถึง ศปป.ตร.เสียก่อน หากพบเจ้า พนักงานตำรวจดังกล่าวข้างต้นไปปฏิบัติงานในท้องที่ใด ให้ ผกก หรือ รอง ผกก หรือ สว. ซึ่งเป็นหัวหน้า สถานีตำรวจท้องที่นั้น ตรวจสอบว่าเป็นเจ้าพนักงานตำรวจจากหน่วยใด ได้รับคำสั่งจากผู้ใด แล้วรายงานให้ ศปป.ตร. ทราบ
10) กรณีที่มีการตกลงระหว่างเจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้รับมอบอำนาจกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ และมีเจ้าพนักงานตำรวจเข้า ไปเกี่ยวข้งด้วยจะต้องมีการลงประจำวันให้ชัดเจนว่าเจ้าพนักงาน ตำรวจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไร
 

Copyright ฉ 2002-2003 Thainetclub.com. All rights reserved.