ยินดีต้อนรับ Guest เข้าสู่เว็บไซต์ชมรมผู้ประกอบการร้านอินเตอร์เน็ตแห่งประเทศไทย
   Thainetclub.com
 
Welcome!
  Menu

User Login !
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
 

Link!

 
 
 
 
 
ระเบียบข้อบังคับ
กฎระเบียบข้อบังคับ
ของ
ชมรมผู้ประกอบการร้านอินเตอร์เน็ตและเกมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย
ทั่วไป
ข้อที่ 1. ชื่อชมรม
ชื่อภาษาไทย : ชมรมผู้ประกอบการร้านอินเตอร์เน็ตและเกมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ: The Internet And Computer Games Entrepreneur Club of Thailand


ข้อที่ 2. เครื่องหมายชมรมมีสัญญลักษณ์เป็น อักษรย่อล้อมรอบด้วยชื่อเต็มภาษาอังกฤษของชมรม

รูปแบบเครื่องหมายชมรม
[ Top ]

วัตถุประสงค์
ข้อที่ 3 . ชมรมมีวัตถุประสงค์เพื่อ
3.1 เป็นตัวแทนของผู้ประกอบการร้านอินเตอร์เนต และ/หรือเกมส์คอมพิวเตอร์เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของสมาชิก
3.2 ส่งเสริมให้มีรูปแบบร้านอินเตอร์เนตและเกมคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
3.3 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและเป็นไปในแนวทางที่สร้างสรรค์สังคม
3.4 ให้ความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ การร้านอินเตอร์เนต และเกมคอมพิวเตอร์ แก่สมาชิก และบุคคลทั่วไป
3.5 เป็นศูนย์กลางระหว่างสมาชิกกับองค์อื่น ๆ ในกิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและสังคม
3.6 เป็นแหล่งข้อมูลสนับสนุนในการพัฒนาความรู้ทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับประชาชน
3.7 เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำต่างๆแก่สมาชิก
3.8 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และความเห็นที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก และผู้ที่สนใจ
[ Top ]

สมาชิกและสมาชิกภาพ
ข้อที่ 4. ประเภทสมาชิก สมาชิกชมรมแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ
1. สมาชิกกิตติมศักดิ์
2. สมาชิกสามัญ
3. สมาชิกวิสามัญ

ลักษณะของสมาชิกมี 3 ลักษณะ
1. สมาชิกกิตติมศักดิ์ คือบุคคลที่คณะกรรมการชมรมได้มีมติให้รับเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์
2. สมาชิกสามัญ คือสมาชิกที่ประกอบการในประเทศไทยมีหลักฐานเอกสารถูกต้องครบถ้วน ตามข้อกำหนดของชมรมฯ
3. สมาชิกวิสามัญ คือสมาชิกประเภทชมรมของจังหวัด หรือชมรมใด ๆ ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก

ข้อที่ 5. ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของชมรม (ยกเว้นสมาชิกกิตติมศักดิ์) ต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่ชมรมกำหนดไว้ต่อนายทะเบียนของชมรม

ข้อที่ 6. การพิจารณาคำขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้นายทะเบียนนำใบสมัครเสนอต่อกรรมการอย่างน้อย 2 ท่าน เมื่อมีการลงมติเห็นชอบแล้วให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ผู้สมัครทราบ

ข้อที่ 7. ค่าธรรมเนียมสมัครเข้าและค่าบำรุงชมรม
7.1 ค่าธรรมเนียมสมัครรายปี
- ผู้สมัครสมาชิกสามัญต้องชำระค่าธรรมเนียมเมื่อที่ประชุมลงมติเห็นชอบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเป็นจำนวนเงิน 300 บาท ( สามร้อยบาทถ้วน )
- ผู้สมัครสมาชิกวิสามัญต้องชำระค่าธรรมเนียมเมื่อที่ประชุมลงมติเห็นชอบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนโดยแบ่งการเก็บค่าสมาชิก ดังนี้
1. ชมรมที่มีสมาชิกน้อยกว่า 25 ราย ค่าสมาชิก 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)
2. ชมรมที่มีสมาชิก 26 - 50 ราย ค่าสมาชิก 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน)
3. ชมรมที่มีสมาชิก 51 รายขึ้นไป ค่าสมาชิก 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

7.2 วันเริ่มสมาชิกภาพ
เมื่อคณะกรรมการรับเข้าเป็นสมาชิกและสมาชิกได้ชำระค่าธรรมเนียมของชมรมเรียบร้อยแล้วจึงจะได้สมาชิกภาพ

ข้อที่ 8. การขาดสมาชิกภาพ สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้
8.1 ลาออกโดยยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการของชมรม
8.2 คณะกรรมการลงมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียนสมาชิกโดยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการที่เข้าประชุมด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้
8.2.1 การกระทำใด ๆ ในลักษณะที่เป็นปฏิปักษ์ต่อชมรมหรือทำให้ชมรมเสื่อมเสียชื่อเสียง
8.2.2 ละเมิดกฎระเบียบข้อบังคับของชมรม
8.2.3 เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายของบ้านเมือง
8.3 สมาชิกผู้ที่ค้างชำระค่าบำรุงของชมรมเกินกว่า 60 วัน ให้ถือว่าความเป็นสมาชิกภาพสิ้นสุดลง แต่ไม่ตัดสิทธิ์ในการสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่
[ Top ]

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกชมรม
ข้อที่ 9. สิทธิของสมาชิก
9.1 สมาชิกชมรมมีหน้าที่และสิทธิในการเลือกตั้งประธานชมรมและคณะกรรมการชมรม
9.2 สมาชิกมีสิทธิในการเข้าร่วมทำหน้าที่เป็นคณะบริหารชมรมตามที่ประธานแต่งตั้งและมอบหมายและมีสิทธิ์ที่จะรับผลประโยชน์ทุกประการที่ชมรมได้รับมา
9.3 สมาชิกมีสิทธิเสนอตัวเข้าร่วมทำงานกับชมรมตามความถนัดโดยเข้าร่วมในคณะทำงานของชมรม
9.4 สมาชิกมีสิทธิเข้าร่วมการประชุมอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น-ออกเสียง เสนอญัตติในที่ประชุมได้โดยยื่นหนังสือต่อเลขานุการของชมรมเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนหน้าวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน
9.5 สมาชิกมีสิทธิรับทราบข่าวสารและการดำเนินงานของชมรม
9.6 สมาชิกมีสิทธิที่จะเสนอความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำต่อที่ประชุมหรือคณะกรรมการในเรื่องต่าง ๆ อันอยู่ในวัตถุประสงค์ของชมรมเพื่อนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าของชมรม
ข้อที่ 10. หน้าที่ของสมาชิก
10.1 สมาชิกจะต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมติในที่ประชุมโดยเคร่งครัด
10.2 ดำรงรักษาเกียรติ ชื่อเสียง และผลประโยชน์ของชมรม
10.3 สมาชิกมีหน้าที่ในการช่วยเหลือ ส่งเสริมเผยแพร่และสนับสนุนกิจกรรมของชมรม
10.4 ชำระค่าบำรุงชมรมตามกำหนด
[ Top ]

โครงสร้างการบริหารของชมรม
ประกอบด้วยส่วนหลักคือ
- ประธานชมรม
- คณะกรรมการชมรม
- คณะบริหารชมรม
- ที่ปรึกษาชมรม

ข้อที่ 11. คุณสมบัติ สิทธิ และหน้าที่ของประธานชมรม
11.1 ประธานชมรมต้องเป็นสมาชิกชมรม มาจากการเลือกตั้งโดยการลงคะแนนเลือกจากสมาชิกของชมรมฯ และมีวาระในการดำรงตำแหน่ง 2 ปี โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 2 วาระ
11.2 ประธานชมรมเป็นประธานคณะบริหารชมรม
11.3 ประธานชมรมมีอำนาจในการบริหาร และจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ของชมรม ร่วมกับคณะบริหารชมรม
11.4 ประธานชมรมมีหน้าที่เรียกประชุมคณะกรรมการชมรม และคณะบริหารชมรม
11.5 ประธานชมรมมีสิทธิในการเสนอแต่งตั้ง ปรับเปลี่ยน และยุบเลิกคณะบริหารชมรม ผ่านคณะกรรมการชมรม
11.6 ประธานชมรมมีสิทธิในการยุบเลิกคณะกรรมการชมรมและคณะบริหารชมรม โดยประธานชมรมและคณะบริหารชมรมชุดรักษาการจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายใน 60 วัน
11.7 ประธานชมรมมีหน้าที่เป็นประธานในการประชุม
11.8 ประธานชมรมเป็นผู้แทนของชมรมในการติดต่อกับบุคคลและหน่วยงานภายนอก
11.9 ประธานชมรมมีหน้าที่ลงลายมือชื่อในเอกสารและสรรพหนังสืออันเป็นหลักฐานของชมรม
11.10 ประธานชมรมมีหน้าที่ในการเสนอวาระต่าง ๆ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการชมรม เพื่อให้พิจารณาและลงมติ
11.11 ปฏิบัติการอื่น ๆ ตามมติของที่ประชุมเห็นสมควร

ข้อ 12. คุณสมบัติ สิทธิ และหน้าที่ของคณะกรรมการชมรม
12.1 คณะกรรมการของชมรมต้องเป็นสมาชิกชมรม
12.2 คณะกรรมการของชมรมประกอบด้วยกรรมการชมรมคณะหนึ่งจำนวนไม่น้อยกว่า 7 คน โดยกรรมการชมรมมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากสมาชิกชมรม และมีวาระ ในการดำรงตำแหน่ง 2 ปี
12.3 คณะกรรมการชมรมมีหน้าที่ในการพิจารณาวาระการประชุมที่ประธานชมรมเสนอ เพื่อพิจารณาและลงมติรับรอง
12.4 คณะกรรมการชมรมมีสิทธิในการเสนอให้มีการปรับเปลี่ยนกรรมการชมรม หรือคณะบริหารชมรมตามความเหมาะสม
12.5 คณะกรรมการชมรมมีหน้าที่ในการตรวจสอบการดำเนินงานของคณะบริหารชมรม
12.6 คณะกรรมการชมรมมีอำนาจในการพิจารณา และลงมติให้ความเห็นชอบในการเพิ่มเติมแก้ไขระเบียบและหลักการของชมรม

ข้อที่ 13. คุณสมบัติ สิทธิ และหน้าที่ของคณะบริหารชมรม
13.1 คณะบริหารชมรมประกอบด้วยประธานชมรม และกลุ่มบุคคลที่แต่งตั้งโดยตรงจากประธานชมรมเพื่อรับผิดชอบการบริหารจัดการกิจกรรมและการดำเนินงานต่าง ๆ ของชมรม โดยทำหน้าที่ดูแลการบริหารงานของชมรมได้แก่ รองประธานชมรม เลขานุการชมรม เหรัญญิก เจ้าหน้าที่ทะเบียน เจ้าหน้าที่ธุรการ และผู้ดูแลเว็บของชมรม เป็นต้น ทั้งนี้การเพิ่มเติมในตำแหน่งต่าง ๆ ในคณะบริหารชมรมให้เป็นไปตามดุลยพินิจของประธานชมรม
13.2 บุคคลที่จะเข้าร่วมเป็นคณะบริหารชมรมจะต้องเป็นสมาชิกชมรม และไม่มีประวัติการถูกประธานชมรมให้พ้นจากตำแหน่งมาก่อนภายในระยะเวลา 2 ปี
13.3 คณะบริหารชมรมมีหน้าที่ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อดำเนินงานกิจกรรมของชมรมและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของสมาชิก
13.4 คณะบริหารชมรมมีหน้าที่ในการดูแลรายรับรายจ่ายเงินของชมรม และเสนอขออนุมัติการใช้จ่ายเงินของชมรมจากคณะกรรมการชมรมตามที่ระเบียบกำหนด
13.5 วางระเบียบในการปฏิบัติงานของชมรม
13.6 รองประธานชมรมมีสิทธิปฏิบัติงานแทนประธานชมรมได้ ในกรณีที่ประธานชมรมไม่สามารถปฏิบัติงานตามปกติ หรือได้รับการมอบหมายจากประธาน ชมรมให้ปฏิบัติหน้าที่แทน
13.7 เลขานุการมีหน้าที่จัดการประชุม จัดหารายงานการประชุมติดต่อกับสมาชิก และบุคคลภายนอกในเรื่องทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานมอบหมาย หรืองานอื่นที่มิได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะบริหารท่านอื่นโดยเฉพาะ
13.8 เหรัญญิกมีหน้าที่ควบคุมรายรับ-จ่าย รักษาบัญชีจัดทำบัญชีและรักษาเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเงินและรักษาทรัพย์สินของชมรม
13.9 เจ้าหน้าที่ทะเบียนมีหน้าที่จัดทำทะเบียนควบคุมสมาชิกตลอดจนเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก
ข้อที่ 14. คุณสมบัติ สิทธิ และหน้าที่ของที่ปรึกษาชมรม
14.1 ที่ปรึกษาของชมรมคือบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากประธานชมรม และรับรองโดยคณะบริหารชมรม
14.2 ที่ปรึกษาของชมรมมีหน้าที่ในการให้คำปรึกษา และคำแนะนำแก่ชมรม เพื่อพัฒนางานด้านนโยบายและการบริหาร
[ Top ]

การบริหารและจัดการ
ข้อที่ 15. การบริหารและจัดการกิจการทั่วไปภายในชมรม
15.1 ประธานชมรมเป็นผู้กำหนดให้มีประชุมคณะกรรมการชมรม และคณะบริหารชมรม
15.2 ประธานชมรมมีหน้าที่เสนอวาระเข้าที่ประชุมคณะกรรมการชมรม และคณะบริหารชมรม
15.3 การลงมติให้ความเห็นชอบในวาระทั่วไปของคณะกรรมการชมรม และคณะบริหารชมรมให้ใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งเป็นมติของที่ประชุมในกรณีที่ไม่สามารถลงมติชี้ขาดได้ให้ถือเสียงของประธานชมรมเป็นสิทธิขาด

ข้อที่ 16. การแต่งตั้งคณะบริหารชมรมและการให้คณะบริหารชมรมพ้นจากตำแหน่ง
16.1 หลังจากประธานชมรมได้รับการเลือกตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานชมรมต้องประกาศแต่งตั้งคณะบริหารชมรม และแจ้งรายชื่อคณะบริหารชมรมทั้งหมดต่อคณะกรรม การชมรม เพื่อรับทราบภายในเวลา 15 วัน ในกรณีประธานคนใหม่ไม่สามารถประกาศแต่งตั้งคณะบริหาร ชมรมได้ตามกำหนด ให้คณะบริหารชมรมรวมทั้งประธานชมรมชุดเดิมรักษาการจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะ กรรมการบริหารชมรมชุดใหม่
16.2 คณะกรรมการชมรมมีสิทธิในการลงมติเสนอให้มีการปรับเปลี่ยน คณะบริหารชมรมเป็นรายบุคคล (โดยไม่นับรวมถึงประธานชมรม) ได้โดยใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของคณะกรรม การชมรมทั้งหมด โดยเสนอให้ประธานชมรมรับทราบและดำเนินการ
16.3 ในกรณีที่บุคคลใดในคณะบริหารชมรมมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และกระทำการขัดต่อวัตถุประสงค์หรือมติของชมรม ประธานชมรมมีสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนบุคคลดังกล่าว ในคณะบริหารชมรมได้ตามดุลยพินิจของประธานชมรมหรือข้อเสนอของคณะกรรมการชมรม

ข้อที่ 17. การแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมและการให้คณะกรรมการชมรมพ้นจากตำแหน่ง
17.1คณะกรรมการชมรมต้องได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกชมรม
17.2 หากกรรมการมีเหตุต้องพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ คณะกรรม การชมรมที่เหลือสามารถใช้สิทธิเลือกสมาชิกผู้มีความรู้ความสามารถมาทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงได้ โดยเสนอชื่อต่อประธานชมรมเพื่อเรียกประชุมคณะกรรมการชมรมให้มีการแต่งตั้งและลงมติรับรอง และอยู่ ในตำแหน่งได้เท่าวาระของผู้ที่ตนแทนเท่านั้น
17.3 ประธานชมรมสามารถเสนอให้กรรมการชมรมที่ขาดการประชุมติดต่อกัน 3 ครั้งขึ้นไปหรือมี พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมซึ่งส่งผลเสียหายต่อชมรมให้พ้นจากตำแหน่งต่อคณะกรรมการชมรม ได้ โดยใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการชมรมทั้งหมดลงมติรับรอง

ข้อที่ 18. การแต่งตั้งที่ปรึกษาชมรม
ประธานชมรมสามารถเสนอแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นที่ปรึกษาชมรมได้ โดยเสนอราย ชื่อให้คณะบริหารชมรมรับรอง และแจ้งรายชื่อที่รับรองให้คณะกรรมการชมรมรับทราบ

ข้อที่ 19. การพ้นสภาพของประธานชมรม คณะกรรมการชมรม คณะบริหารชมรม ที่ปรึกษาชมรม และ-สมาชิกชมรม
19.1 ประธานชมรม คณะกรรมการชมรมคณะบริหารชมรมจะพ้นสภาพ เมื่อครบวาระ หรือตาย หรือลาออกจากตำแหน่ง หรือถูกลงมติให้ออก หรือลาออกจากการเป็นสมาชิกชมรม
19.2 ประธานชมรม คณะกรรมการชมรม คณะบริหารชมรมจะพ้นสภาพ เมื่อมีการประกาศผลการเลือกตั้งประธานชมรมและคณะกรรมการชมรมชุดใหม่
19.3 คณะกรรมการชมรม และคณะบริหารชมรมจะพ้นสภาพ เมื่อมีมติปลดหรือให้ออกจากตำแหน่ง
19.4 คณะบริหารชมรม และที่ปรึกษาชมรมจะพ้นสภาพเมื่อประธานชมรมพ้นสภาพ
[ Top ]

การเลือกตั้งและคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ข้อที่ 20. การจัดการเลือกตั้งประธานชมรมและคณะกรรมการชมรม
20.1 ประธานชมรมจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งประธานชมรมและ คณะกรรมการชมรมชุดใหม่ก่อนที่ชุดปัจจุบันจะครบวาระเป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
20.2 ในกรณีที่ประธานชมรมพ้นสภาพการเป็นประธานชมรม ก่อนครบวาระ ให้มีการเลือกตั้งประธานชมรม คณะกรรมการชมรมและคณะบริหารชมรมชุดใหม่ โดยแต่งตั้งและมอบหมายให้คณะทำงานที่แต่งตั้งขึ้นเพื่อจัดการเลือกตั้งเป็นผู้ดูแล
20.3 สมาชิกชมรม มีสิทธิเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการชมรมได้ โดยสมาชิก 1 คน มีสิทธิในการลงคะแนนได้ 1 คะแนนเสียง
20.4 กระบวนการในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามที่ ประธานและคณะทำงานจัดการเลือกตั้งกำหนด โดยยึดหลัก ความถูกต้อง ยุติธรรมเสมอภาคและ สามารถตรวจ สอบได้ทุกขั้นตอน

ข้อที่ 21. คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานชมรมและคณะกรรมการชมรม
21.1 ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานและคณะกรรมการชมรมต้องเป็นสมาชิกของชมรม
21.2 ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานชมรม ต้องไม่เคยดำรงตำแหน่งประธานชมรม 2 วาระติดต่อกันจนถึงวันที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง
21.3 ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งต้องไม่เคยมีประวัติการถูกประธานชมรม และคณะกรรมการชมรมให้พ้นจากตำแหน่งในระยะเวลา 2 ปีนับถึงวันที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง
[ Top ]

การจัดประชุม
ข้อที่ 22. การประชุมประจำปี ชมรมจะมีการจัดประชุมใหญ่ ปีละ 1 ครั้ง เพื่อรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ข้อที่ 23. การประชุมคณะกรรมการชมรม
23.1 กรรมการชมรมตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปสามารถลงชื่อขอเรียกประชุมคณะกรรมการชมรม ต่อประธานชมรมได้
23.2 กรรมการชมรมตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปสามารถลงชื่อขอเปิดประชุม เพื่อตรวจสอบการทำงานของคณะบริหารชมรมต่อประธานชมรมได้
23.3 กรรมการชมรมมีหน้าที่เข้าประชุมคณะกรรมการชมรมทุกครั้ง ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชมรม กรรมการชมรมควรจะส่งผู้แทนเข้าร่วม ประชุมโดยแจ้งให้กับประธานชมรมหรือเลขานุการชมรมทราบล่วงหน้า
23.4 ผู้แทนของกรรมการชมรมไม่มีสิทธิในการรับรองวาระหรือลงมติ
23.5 กรรมการชมรมที่ไม่เข้าร่วมการประชุมให้ถือว่าขาดประชุม
23.6 กำหนดการนัดประชุมให้เป็นไปตามมติของคณะบริหารชมรม
23.7 ในกรณีที่คณะกรรมการชมรมเห็นสมควรจะให้มีการ ประชุมเร่งด่วน ให้แจ้งความจำนงค์ต่อเลขานุการชมรม
23.8 มติของที่ประชุมให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงได้อีกเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
23.9 การนัดประชุมเลขานุการต้องส่งหนังสือบอกกล่าวถึงวันเวลาสถานที่ และระเบียบวาระการประชุมไปให้สมาชิกทุกคนได้รับทราบก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อที่ 24. วิธีออกคะแนนเสียงในที่ประชุมให้ถือปฏิบัติเป็น 2 กรณีคือ
24.1 โดยเปิดเผยให้ใช้วิธีชูมือ
24.2 การลงคะแนนลับ ให้ใช้วิธีเขียนบัตรลงคะแนนและจะกระทำได้ใน เมื่อคณะกรรมการชมรมหรือสมาชิกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกในที่ประชุมร้องขอ

ข้อที่ 25. กิจกรรมอันพึงต้องกระทำในการประชุมมีดังนี้
25.1 รับรองรายงานการประชุม
25.2 พิจารณารายรับ-รายจ่าย
25.3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ(ถ้ามี)
[ Top ]

การเงินและการบัญชี
ข้อที่ 26. รายได้ของชมรม
26.1 ได้จากค่าธรรมเนียมสมาชิก
26.2 ได้จากการจัดกิจกรรม
26.3 ได้จากการบริจาค

ข้อที่ 27. คณะบริหารชมรมจะต้องสรุปรายรับ-รายจ่ายทั้งหมด ต่อคณะกรรมการชมรม ให้รับทราบทุก ๆ 3 เดือน

ข้อที่ 28. ประธานชมรมและคณะบริหารชมรมเป็นผู้รับผิดชอบต่อการใช้จ่ายเงินของชมรมทั้งหมด

ข้อที่ 29. ประธานชมรมและคณะบริหารชมรม เป็นผู้พิจารณาการใช้จ่ายเงินของชมรมเพื่อจัดการ และบริหารงานให้ตรงตามนโยบาย วัตถุประสงค์และมติของชมรม

ข้อที่ 30. การสั่งจ่ายเงินสด โดยเช็คหรือตั๋วแลกเงินและการเบิกจ่ายเงินจะต้องลงลายมือชื่อของบุคคลดังต่อไปนี้
30.1 ประธานชมรม
30.2 รองประธานชมรม
30.3 เลขานุการชมรม
30.4 เหรัญญิกชมรม
ข้อที่ 31. การลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเงินต้องลงลายมือชื่อร่วมกัน 2 ใน 4 พร้อมประทับตราของชมรม
[ Top ]

การแก้ไขข้อบังคับ
ข้อที่ 32. ประธานชมรมจะต้องเป็นผู้เสนอวาระการแก้ไข / เพิ่มเติมระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของชมรมให้กับคณะกรรมการชมรมเป็นผู้พิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบและรับรอง

ข้อที่ 33. การเพิ่มเติม / แก้ไขระเบียบข้อบังคับของชมรมจะกระทำได้ ต่อเมื่อคณะกรรมการชมรมมีมติให้ความเห็นชอบมากกว่ากึ่งหนึ่ง

ข้อที่ 34. การเพิ่มเติม / แก้ไขระเบียบข้อบังคับของชมรมจะมีผลบังคับใช้ก็ต่อ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการชมรมและประธานชมรมได้ลงชื่อรับรองแล้ว

[ Top ]
 
 

Copyright ฉ 2002-2003 Thainetclub.com. All rights reserved.