[ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร]
 
 


แบบฟอร์มสมัครสมาชิก
ชมรมผู้ประกอบการร้านอินเตอร์เน็ตแห่งประเทศไทย


User Name :
[ตัวอักษรภาษาอังกฤษ หรือตัวเลข  
4-20 ตัวอักษร]  
Password :
Confirm Password :
[ตัวอักษรภาษาอังกฤษ หรือตัวเลข  
6-10 ตัวอักษร]  
ชื่อร้านตามใบทะเบียนพาณิชย์ :
ชื่อผู้ติดต่อ :
[ตัวอักษรภาษาไทย ไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อ เช่น คุณ นาย นางสาว]  
Email :
Confirm Email :
[กรุณาใส่ Email ที่สามารถใช้งานได้จริง
เพื่อรับข่าวสารและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ]  
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการ
ที่อยู่ตามทะเบียนพาณิชย์ :
เขต/อำเภอ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
เลือกที่นี่ถ้าเป็นที่อยู่เดียวกับข้างบน
ที่อยู่ :
[กรุณาใส่ ที่อยู่   
เพื่อสะดวกในการติดต่อจากทางชมรมฯ]  
เขต/อำเภอ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
 
โทรศัพท์ :
[ตัวอย่าง 021234567]  
โทรสาร :
[ตัวอย่าง 027654321]  
* หากไม่มีให้ว่าง
โทรศัพท์มือถือ  
[ตัวอย่าง 01242225]  
   
จำนวนของเครื่องคอมพิวเตอร์ ภายในร้าน     
 เครื่อง
ประเภทของระบบ Internet ที่ใช้อยู่ภายในร้าน :
   
ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจ กฎระเบียบข้อบังคับ ของชมรมผู้ประกอบการร้านอินเตอร์เน็ตและเกมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยแล้ว และสามารถปฎิบัติตาม และข้อรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นเรื่องจริงทุกประการ
ต้องการรับข่าวสารจาก"ชมรมผู้ประกอบการร้านอินเตอร์เน็ตแห่งประเทศไทย" 
หมายเหตุ : คณะกรรมการชมรมผู้ประกอบการร้านอินเตอร์เน็ตและเกมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการให้บริการ หากข้อมูลที่กรอกเข้ามาไม่เป็นความจริง และท่านจะได้รับ User name และ Password เพื่อเข้าใช้งานในส่วนของสมาชิกชมรมฯ หลังจากที่ท่านได้ส่งไฟล์สแกนทะเบียนพาณิชย์ของร้านท่าน มาที่ thainetclub@gmail.com โดยบอกชื่อร้าน, ชื่อผู้ประกอบการและหมายเลขโทรศัพท์ มา