หัวข้อ : วัตถุประสงค์การจัดตั้งชมรม 

วัตถุประสงค์การจัดตั้งชมรม

วัตถุประสงค์การจัดตั้งชมรม

 

1.  เป็นตัวแทนของผู้ประกอบการร้านอินเตอร์เน็ต และ/หรือเกมคอมพิวเตอร์เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ต่าง ของสมาชิก

2.  ส่งเสริมให้มีรูปแบบร้านอินเตอร์เนตและเกมคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

3.  ส่งเสริมให้มีกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและเป็นไปในแนวทางที่สร้างสรรค์สังคม

4.  ให้ความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ การร้านอินเตอร์เน็ต และเกมคอมพิวเตอร์ แก่สมาชิก และบุคคลทั่วไป

5.  เป็นศูนย์กลางระหว่างสมาชิกกับองค์อื่น ในกิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและสังคม

6.  เป็นแหล่งข้อมูลสนับสนุนในการพัฒนาความรู้ทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับประชาชน

7.  เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำต่างๆแก่สมาชิก

8.     เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และความเห็นที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก และผู้ที่สนใจ

   ที่มา :  ชมรมฯ   วันที่ : 3 เม.ย. 2546    

Copyright © 2005 thainetclub.com