หัวข้อ : ปัญหาและข้อสงสัยเกี่ยวกับ GoodNet เฟส 2 

ตอบข้อสงสัยGoodnet2

Q: Goodnet คืออะไร

A: กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีนโยบายที่จะจัดตั้งศูนย์ไอซีที เพื่อการเรียนรู้ยุคใหม่ ที่มุ่งตอบสนองการเรียนรู้แบบ Life Long Learning โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นหัวใจในการช่วยกระตุ้น ให้เกิดความน่าสนใจในการใช้บริการที่มีราคาถูก มีการพัฒนาซอฟต์แวร์และเนื้อหา(Content) ใหม่โดยคนไทย และเป็นการสร้างโอกาสให้แก่ร้านอินเตอร์เน็ตที่มีอยู่ทั่วประเทศให้มีมูลค่าเพิ่มในการทำธุรกิจ จึงจัดทำโครงการส่งเสริมร้านอินเตอร์เน็ต GoodNet และเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

 

 

Q: คุณสมบัติของสมาชิก ต้องเป็นอย่างไรบ้าง

A: คุณสมบัติของสมาชิก(เจ้าของสถานประกอบการ)
(1) อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
(2) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรม
(3) ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(4) ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่ออันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคยาเสพติดให้โทษร้ายแรง
(5) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
ในกรณีนิติบุคคล ผู้แทนนิติบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติตามความในวรรคแรก

 

 

Q: ลักษณะของร้านที่จะเข้าร่วมโครงการ Goodnet จะต้องเป็นอย่างไร
A: ลักษณะสถานที่ประกอบการ
(1) กระจกด้านหน้าร้านต้องใสและสามารถมองเห็นได้จากภายนอกชัดเจน สะดวก ทุกตำแหน่งที่ตั้งของเครื่องคอมพิวเตอร์
(2) มีแสงสว่างเพียงพอ และเป็นประโยชน์ในการอ่านหนังสือ
(3) บริเวณให้บริการต้องเป็นเขตปลอดบุหรี่
(4) ใช้อุปกรณ์ตกแต่งแตกต่างจากคู่มือจนทำให้เสียภาพลักษณ์ของโครงการส่งเสริมร้านอินเตอร์เน็ต  GoodNet ต้องได้รับอนุญาตจากคณะอนุกรรมการโครงการส่งเสริมร้านอินเตอร์เน็ตGoodNet
(5) มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
(6) มีป้ายแสดงอัตราค่าบริการชัดเจน
(7) ภายในสถานที่ให้บริการต้องสะอาด ไม่มีเสียงดังอื้ออึงจนทำให้เป็นที่เดือดร้อนรำคาญ

 

Q: อยากทราบว่าร้านในโครงการGoodnet ต้องปฎิบัติหรือมีระเบียบข้อบังคับอะไรบ้าง

A: เงื่อนไขการให้บริการ
(1) ให้บริการเฉพาะซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
(2) ไม่อนุญาตให้นักเรียนในเครื่องแบบตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ถึง ระดับมัธยมศึกษา ใช้บริการก่อนเวลา 14.00 นาฬิกา โดยไม่มีผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ร่วมอยู่ด้วย
(3) ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ใช้บริการหลังเวลา 22.00 นาฬิกา โดยไม่มีผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ร่วมอยู่ด้วย
(4) ไม่จำหน่ายบุหรี่ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และสารเสพติดทุกชนิด
(5) ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และเสพสารเสพติดทุกชนิด ในบริเวณที่ให้บริการ
(6) ไม่อนุญาตให้เล่นการพนันใดๆ ภายในร้าน
(7) ต้องให้บริการอินเตอร์เน็ต ตลอดเวลาที่เปิดทำการ
(8) กำหนดอัตราค่าบริการที่เป็นธรรม
(9) สนับสนุนให้ใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการศึกษา
(10) ไม่อนุญาตให้เด็กใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นานเกินสมควร
(11) ไม่อนุญาตให้นักเรียนใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในระหว่างช่วงเวลาเรียน

 


Q: อยากทราบว่าการเป็นสมาชิกGoodnet มีอายุได้คราวละกี่ปี

A: สมาชิกGoodnet มีอายุได้คราวละ1 ปี หลังจาก1ปี ต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติใหม่อีกครั้ง

 

 

Q: การสมัครจะต้องทำอย่างไรบ้าง

A: การสมัครท่านจะต้องแจ้งรายละเอียดตามนี้

ชื่อเจ้าของร้าน

ชื่อร้าน

ที่อยู่ตามทะเบียนพาณิชย์

เบอร์โทรศัพท์

Email ที่สามารถติดต่อได้สะดวก แนะนำว่าควรใช้  hotmail  yahoo  gmail 

จากนั้นส่งรายละเอียดทั้งหมดไปที่  goodnet@thaigoodnet.org หลังจากนั้นคณะทำงานฯจะส่งmail ตอบกลับไปยังท่าน

   ไม่ต้องจัดส่งเอกสารใดๆมาทั้งสิ้น ทางคณะทำงานฯจะเรียกขอรับเอกสารต่อเมื่อท่านผ่านขั้นตอนการสอบแล้ว  ในช่วงนี้ท่านควรติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่  http://www.thainetclub.com

 

 

Q: ถ้าผมมีร้านมากกว่า1ร้านหรือ1สาขา จะต้องทำอย่างไรบ้าง

A: ในการพิจารณาร้านที่จะเข้าร่วมโครงการฯได้นั้น ทุกร้านต้องผ่านขั้นตอนการสมัคร การสอบ และการตรวจสอบร้านของแต่ละร้าน  ซึ่งในแต่ละร้านนั้นต้องส่งเจ้าของร้านหรือตัวแทน เข้าทำการสมัครและดำเนินการสอบ  ดังเช่นถ้าท่านมีกิจการอยู่ 2 ร้านหรือ 2 สาขา ท่านต้องส่งเจ้าของร้านหรือตัวแทนแต่ละสาขาเข้าทำการสมัครและทำการสอบ 2 คน   ทางโครงการฯไม่ได้พิจารณาเป็นกลุ่ม ดังนั้นจึงขอความกรุณาจากท่านได้โปรดจัดส่งข้อมูลมาทุกร้านหรือทุกสาขาที่ท่านต้องการให้เข้าร่วมโครงการฯ

 

 

Q: ทำไมถึงยังไม่ได้รับการตอบรับการสมัครหลังจากที่ส่งEmail ไปแล้ว

A: ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับการตอบรับ ท่านอาจส่งข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือ Email ที่ใช้อยู่อาจมีปัญหา ให้ส่งข้อมูลใหม่อีกครั้ง และโพสแจ้งไว้ในบอร์ดว่าท่านได้จัดส่งใหม่แล้ว

 

 

Q: ค่าสมัครเท่าไหร่ ถ้าสอบครั้งแรกไม่ผ่าน  ต้องทำไง  ต้องเสียเงินเพื่อสอบไปเรื่อยๆทุกครั้งจนกว่าจะผ่านหรือเปล่า  หรือว่าเสียครั้งแรกครั้งเดียว

A: ค่าสมัครสอบ 300 บาท หากไม่ผ่านจะไม่สามารถเข้าโครงการฯได้ จะต้องเสียค่าสมัครสอบใหม่ และจะต้องสอบจนกว่าจะผ่าน

 

 

Q: ในกรณีที่ร้านฯต้องการส่งผู้เข้าสอบมากกว่า 1 คนจะทำได้หรือไม่ครับ และถ้าหากว่าได้ ทางร้านฯจะต้องดำเนินการอย่างไร

A: ในการสอบนั้น 1ร้านหรือ1สาขา สามารถส่งผู้เข้าสอบได้เพียง1คน

 

 

Q: สรุปว่าต้องสอบใหม่ทุกปีใช่ไหมครับถ้ารุ่นที่ 2 หมดอายุ ต้องสอบรุ่นที่ 3 อีกหรือเปล่าเพราะที่อ่านจากประกาศไม่ได้มีการแจ้งว่า รุ่นที่ 1 ที่สอบไปแล้วต้องสอบใหม่

A:  โครงการแรกได้ดำเนินมาเป็นระยะเวลาครบ 1 ปีแล้ว และหมดอายุของโครงการแรกไปแล้ว ซึ่งใบรับรองมาตรฐานโครงการส่งเสริมร้านค้าอินเตอร์เน็ต ได้มีการแจ้งไว้แล้วว่า ใบรับรองนี้มีกำหนดอายุถึง 31 ธันวาคม 47  ดังนั้นจึงต้องมีการต่ออายุทุกปี (จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง) เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงได้ดำเนินโครงการต่อเนื่องให้แก่ผู้ประกอบการร้านอินเตอร์เน็ตที่สนใจได้เข้าร่วมโครงการที่สอง สำหรับที่ต้องให้มีการต่ออายุทุกปีนั้นก็ เพื่อจะได้เป็นการตรวจสอบร้านในโครงการให้ได้มาตรฐานอยู่ตลอดเวลา

 

 

Q: ผู้ที่จะสมัครนอกจากต้องผ่านเกณฑ์การพิจราณาแล้วยังจะต้อง เข้าสอบวัดความรู้อยากทราบเนื้อหาข้อสอบว่ามีอะไรบ้าง

A: -เนื้อหาข้อสอบจะมี 2 หมวดหลักคือ
1.หมวดความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยด้าน ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ อินเตอร์เน็ต
2.จะเป็นหมวดความรู้ทั่วไป ซึ่งมีหมวดย่อยดังนี้
2.1 เรื่องกฎข้อบังคับทางโครงการ
2.2 ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พรบ.เกี่ยวกับทะเบียนพานิชย์, พรบ.เทปวัสดุฯ(ใบฉาย), พรบ.คุ้มครองเด็ก, พรบ.สถานบริการ
2.3 ด้านจริยธรรม
2.4 ด้านบริหารธุรกิจ
ใช้เวลาหมวดละ 1 1/2 ชม.

หากไม่ผ่านจะไม่สามารถเข้าโครงการฯได้ จะต้องสอบใหม่จนกว่าจะผ่าน ค่าสมัครสอบ 300บาท

 

 

Q: นอกจากนั้นทุกร้านในโครงการจะต้องซื้อโปรแกรมเพื่อการศึกษา ขอทราบรายละเอียดราคา

A: -ส่วนซอฟต์แวร์ด้านการศึกษาราคาประมาณ 3500 บาท ราคาไม่รวมฮาร์ดิสก์ สามารถแชร์ได้ ส่วนเนื้อหาจะครอบคลุมเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ, ภาษาอังกฤษ, สอนหนังสือเด็ก ลักษณะเป็น Edutainment ยังอยูในขั้นตอนสรรหาพาร์ทเนอร์อยู่ สำหรับความคืบหน้าจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป

 

 

Q: ถ้าที่ร้านอยู่ในพื้นที่ที่ ADSL ไม่สามารถให้บริการได้ จะสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้หรือไม่

A: สำหรับอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง หากร้านท่านผู้ประกอบการอยู่ในพื้นที่ๆสามารถติดตั้งได้ เชื่อว่าก็คงใช้กันทุกร้านอยู่แล้ว เว้นเสียแต่ว่าร้านอยู่ในจุดที่ไม่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงได้จริงๆ ก็อาจต้องใช้วิธีแยกเป็น 2 สาย เน็ตกับเกม

 

 

Q: จะสามารถสอบถามข้อมูลข่าวสารต่างๆเพิ่มเติมได้จากที่ไหน

A: นอกจากท่านจะสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thainetclub.com  แล้ว ยังจัดให้มีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ ตามหมายเลขด้านล่างนี้

สนใจ ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับโครงการฯ  ได้ ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา13.00น.- 22.00 น. ที่ 

คุณ วิกรานต์ ทิศา   04-121-2005

คุณ ไพศาล ทีปพงศ์   0-1816-9795

คุณ ศุภกิจ ศรีโชติ   0-18173337

คุณ ต่อพงษ์ ใจชื่น (ภูเก็ต)   0-7268-0542

ข้อมูลที่มา:

คู่มือร้านกู้ดเน็ต

 http://thainetclub.com/news/detail.asp?id=247 

GoodNet เปิดแจ้งความจำนงค์ รับสมัคร รุ่น 2

http://www.thainetclub.com/news/detail.asp?id=450

   ที่มา :  GoodNet   วันที่ : 25 ธ.ค. 3633    

Copyright © 2005 thainetclub.com