หัวข้อ : คู่มือ GoodNet (ฉบับล่าสุด) 

คู่มือร้านในโครงการส่งเสริมร้านอินเตอร์เน็ต Goodnet

คู่มือร้านในโครงการส่งเสริมร้านอินเตอร์เน็ต GoodNet

 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีนโยบายที่จะจัดตั้งศูนย์ไอซีที เพื่อการเรียนรู้ยุคใหม่ ที่มุ่งตอบสนองการเรียนรู้แบบ Life Long Learning โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นหัวใจในการช่วยกระตุ้น ให้เกิดความน่าสนใจในการใช้บริการที่มีราคาถูก มีการพัฒนาซอฟต์แวร์และเนื้อหา(Content) ใหม่โดยคนไทย และเป็นการสร้างโอกาสให้แก่ร้านอินเตอร์เน็ตที่มีอยู่ทั่วประเทศให้มีมูลค่าเพิ่มในการทำธุรกิจ จึงจัดทำโครงการส่งเสริมร้านอินเตอร์เน็ต GoodNet และเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงจัดทำคู่มือเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติดังนี้


ข้อ.1 คู่มือนี้ให้เรียกว่า คู่มือร้านในโครงการส่งเสริมร้านอินเตอร์เน็ต GoodNet .. 2546
ข้อ.2 คู่มือนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันที่ลงประกาศใน www.thaigoodnet.org,  www.thainetclub.com

ข้อ.3 ในคู่มือนี้
คณะอนุกรรมการโครงการส่งเสริมร้านอินเตอร์เน็ต GoodNet  หมายความถึง คณะอนุกรรมการที่ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แต่งตั้งให้มีหน้าที่กำหนดนโยบาย โครงการส่งเสริมร้านอินเตอร์เน็ต GoodNet
คณะอนุกรรมการโครงการส่งเสริมร้านอินเตอร์เน็ต  GoodNet จังหวัด หมายความถึง คณะอนุกรรมการที่คณะอนุกรรมการโครงการส่งเสริมร้านอินเตอร์เน็ต  GoodNet แต่งตั้งขึ้นประจำจังหวัดตามความจำเป็น โดยประกาศของ คณะอนุกรรมการโครงการส่งเสริมร้านอินเตอร์เน็ต  GoodNet
สมาชิก หมายความถึง เจ้าของสถานประกอบการ ที่คณะอนุกรรมการโครงการส่งเสริมร้านอินเตอร์เน็ต  GoodNet รับเข้าร่วมโครงการ
ผู้สนับสนุน หมายความถึง บุคคลใด ที่ ให้เช่า ขาย แลกเปลี่ยน ให้ สินค้าหรือบริการใด แก่สมาชิก โดยมุ่งประโยชน์ทางการค้า
ผลิตภัณฑ์ หมายความถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ สินค้า การให้บริการ ที่ผู้สนับสนุน ให้แก่สมาชิก โดยมุ่งประโยชน์ทางการค้า

ข้อ.4 คณะอนุกรรมการโครงการส่งเสริมร้านอินเตอร์เน็ต GoodNet ประกอบด้วย

1. นายจำรัส สว่างสมุทร                                  ประธานอนุกรรมการ

2. นายเฉลิมศักดิ์ เลิศลบธาตรี                            รองประธานอนุกรรมการ

3. ...ญาณพล ยั่งยืน                               อนุกรรมการ

4. นายสายยัณห์ เอี่ยมศรีปลั่ง                            อนุกรรมการ

5. ผู้แทนสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย              อนุกรรมการ

6. ผู้แทน บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)     อนุกรรมการ

7. ผู้แทน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด                              อนุกรรมการ

8. นายทิวัตถ์ สักกามาตย์                                เลขานุการ

 

ข้อ.5 ให้ คณะอนุกรรมการโครงการส่งเสริมร้านอินเตอร์เน็ต  GoodNet มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
(1) พิจารณาคำร้องเรียนเกี่ยวกับสมาชิกไม่ปฏิบัติตามคู่มือ
(2)
ตอบรับการเป็นสมาชิก และ เพิกถอนการเป็นสมาชิก
(3)
เสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงคู่มือต่อคณะอนุกรรมการโครงการส่งเสริมร้านอินเตอร์เน็ต  GoodNet
(4)
กำหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามคู่มือนี้
(5)
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการโครงการส่งเสริมร้านอินเตอร์เน็ต GoodNet จังหวัด เพื่อทำหน้าที่ตามที่คณะอนุกรรมการ โครงการส่งเสริมร้านอินเตอร์เน็ต GoodNet มอบหมาย
(6)
ประกาศรายชื่อสมาชิก พร้อมที่ตั้ง
(7)
ประกาศกำหนดอัตราค่าบริการ

ข้อ.6 คุณสมบัติของสมาชิก(เจ้าของสถานประกอบการ)
(1)
อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
(2)
ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรม
(3)
ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(4)
ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่ออันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคยาเสพติดให้โทษร้ายแรง
(5)
ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
ในกรณีนิติบุคคล ผู้แทนนิติบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติตามความในวรรคแรก

ข้อ.7 ลักษณะสถานที่ประกอบการ
(1)
กระจกด้านหน้าร้านต้องใสและสามารถมองเห็นได้จากภายนอกชัดเจน สะดวก ทุกตำแหน่งที่ตั้งของเครื่องคอมพิวเตอร์
(2)
มีแสงสว่างเพียงพอ และเป็นประโยชน์ในการอ่านหนังสือ
(3)
บริเวณให้บริการต้องเป็นเขตปลอดบุหรี่
(4)
ใช้อุปกรณ์ตกแต่งแตกต่างจากคู่มือจนทำให้เสียภาพลักษณ์ของโครงการส่งเสริมร้านอินเตอร์เน็ต  GoodNet ต้องได้รับอนุญาตจากคณะอนุกรรมการโครงการส่งเสริมร้านอินเตอร์เน็ต  GoodNet
(5)
มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
(6)
มีป้ายแสดงอัตราค่าบริการชัดเจน
(7)
ภายในสถานที่ให้บริการต้องสะอาด ไม่มีเสียงดังอื้ออึงจนทำให้เป็นที่เดือดร้อนรำคาญ

ข้อ.8 อุปกรณ์ตกแต่งสถานประกอบการ และเครื่องแบบพนักงาน
(1)
ธงราว ที่คณะอนุกรรมการโครงการส่งเสริมร้านอินเตอร์เน็ต  GoodNet กำหนด
(2)
สติ๊กเกอร์ ที่คณะอนุกรรมการโครงการส่งเสริมร้านอินเตอร์เน็ต GoodNet กำหนด
(3)
เครื่องแบบ ที่คณะอนุกรรมการโครงการส่งเสริมร้านอินเตอร์เน็ต  GoodNet กำหนด

ข้อ.9 เงื่อนไขการให้บริการ
(1)
ให้บริการเฉพาะซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
(2)
ไม่อนุญาตให้นักเรียนในเครื่องแบบตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ถึง ระดับมัธยมศึกษา ใช้บริการก่อนเวลา 14.00 นาฬิกา โดยไม่มีผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ร่วมอยู่ด้วย
(3)
ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ใช้บริการหลังเวลา 22.00 นาฬิกา โดยไม่มี
ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ร่วมอยู่ด้วย
(4)
ไม่จำหน่ายบุหรี่ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และสารเสพติดทุกชนิด
(5)
ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และเสพสารเสพติดทุกชนิด ในบริเวณที่ให้บริการ
(6)
ไม่อนุญาตให้เล่นการพนันใดๆ ภายในร้าน
(7)
ต้องให้บริการอินเตอร์เน็ต ตลอดเวลาที่เปิดทำการ
(8)
กำหนดอัตราค่าบริการที่เป็นธรรม
(9)
สนับสนุนให้ใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการศึกษา
(10)
ไม่อนุญาตให้เด็กใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นานเกินสมควร
(11)
ไม่อนุญาตให้นักเรียนใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในระหว่างช่วงเวลาเรียน

ข้อ.11 ข้อกำหนดสมาชิก
(1)
การเป็นสมาชิกต้องได้รับหนังสือตอบรับการเป็นสมาชิกจากคณะอนุกรรมการ GoodNet
(2)
ต้องมีซอฟต์แวร์เพื่อการศึกษาไว้บริการ
(3)
พ้นจากสมาชิกเมื่อ
       (3.1)
ลาออก
      (3.2)
คณะอนุกรรมการโครงการส่งเสริมร้านอินเตอร์เน็ต  GoodNet มีหนังสือให้พ้นจากสมาชิก
      (3.3)
ไม่ต่ออายุสมาชิก
(4 )
คำว่า GoodNet เป็นสิทธิเฉพาะของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะไม่นำไปตั้งชื่อสถานประกอบการ
(5)
โลโก้ GoodNet และหนังสือตอบรับการเป็นสมาชิกจากคณะอนุกรรมการโครงการส่งเสริมร้านอินเตอร์เน็ต  GoodNet เป็นกรรมสิทธิ์ของ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แต่เพียงผู้เดียว และหากพ้นจากการเป็นสมาชิก ต้องส่งคืน โลโก้ GoodNet และหนังสือตอบรับการเป็นสมาชิกจากคณะอนุกรรมการโครงการส่งเสริมร้านอินเตอร์เน็ต  GoodNet ทันที หากฝ่าฝืนไม่ส่งคืนยินยอมให้ คณะอนุกรรมการโครงการส่งเสริมร้านอินเตอร์เน็ต  GoodNet หรือบุคคลใดที่คณะอนุกรรมการโครงการส่งเสริมร้านอินเตอร์เน็ต  GoodNet มอบหมาย นำโลโก้ GoodNet และหนังสือตอบรับการเป็นสมาชิกจากคณะอนุกรรมการโครงการส่งเสริมร้านอินเตอร์เน็ต  GoodNet กลับคืนไปได้ และไม่ถือว่าการเข้ามานำโลโก้ GoodNet และหนังสือตอบรับการเป็นสมาชิกจากคณะอนุกรรมการโครงการส่งเสริมร้านอินเตอร์เน็ต  GoodNet กลับคืนเป็นการบุกรุกเข้าไปในสถานที่ของสมาชิก
(6)
โลโก้ โครงการส่งเสริมร้านอินเตอร์เน็ต GoodNet ให้ติดไว้ที่หน้าร้านชั้น 1 บริเวณด้านนอกของอาคาร เท่านั้น
(7)
หนังสือตอบรับการเป็นสมาชิกจากคณะอนุกรรมการโครงการส่งเสริมร้านอินเตอร์เน็ต GoodNet ต้องแสดงไว้ภายในบริเวณที่ให้บริการ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทั่วไปสามารถมองเห็นได้สะดวก
(8)
การเป็นสมาชิกเป็นสิทธิเฉพาะตัว ไม่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ ยกเว้นในทางมรดก และเฉพาะสถานที่ที่ระบุไว้ในใบสมัครเท่านั้น

 

   ที่มา :  GoodNet   วันที่ : 25 ธ.ค. 2547    

Copyright © 2005 thainetclub.com