หัวข้อ : คณะอนุกรรมการส่งเสริมร้านอินเตอร์เน็ต 

รายนามคณะอนุกรรมการส่งเสริมร้านอินเตอร์เน็ต (Good Net)

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

คณะอนุกรรมการ

1. นายจำรัส สว่างสมุทร                                                  ประธานอนุกรรมการ

2. นายเฉลิมศักดิ์ เลิศลบธาตรี                                        รองประธานอนุกรรมการ

3. พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน                                                 อนุกรรมการ

4. นายสายยัณห์ เอี่ยมศรีปลั่ง                                           อนุกรรมการ

5. ผู้แทนสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย                    อนุกรรมการ

6. ผู้แทน บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)         อนุกรรมการ

7. ผู้แทน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด                               อนุกรรมการ

8. นายทิวัตถ์ สักกามาตย์                                                 เลขานุการ

   ที่มา :  GoodNet   วันที่ : 6 ม.ค. 2547    

Copyright © 2005 thainetclub.com