หัวข้อ : มท.เดินหน้าคุมเข้มเน็ตคาเฟ่ ส่งร่างแก้กฎกระทรวงจ่อครม. 

มท.เดินหน้าคุมเข้มเน็ตคาเฟ่ ส่งร่างแก้กฎกระทรวงจ่อครม.

มหาดไทยส่งร่างแก้ไขเพิ่มประกาศกระทรวง ตาม พ.ร.บ.ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์เข้า ครม. เพื่อให้ครอบคลุมถึงร้านอินเทอร์เน็ตและเกมคอมพิวเตอร์ คาดเร็วๆ นี้จะมีผลบังคับใช้ ส่งผลให้ร้านอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศต้องยืนขอใบอนุญาต

แหล่งข่าวจากกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยกับ "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ภายหลังจากที่ พล.อ.อ.คงศักดิ์ วันทนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทย ตาม พ.ร.บ.ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. 2530 เมื่อ 29 สิงหาคม 2548 เรื่องการแต่งตั้งผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรมและอีกหลายหน่วยงาน เป็นเจ้าพนักงานผู้ตรวจในเขตท้องที่กรุงเทพฯ เพื่อตรวจสอบดูแลการให้บริการของร้านอินเทอร์เน็ต โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย. 2548 เป็นต้นไป ขณะนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมได้เตรียมมอบภารกิจพนักงานผู้ตรวจให้กับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)เป็นผู้ดำเนินการแทน โดยทางกระทรวงวัฒนธรรมจะดูแลในด้านสารัตถะของเนื้อหา ว่ามีความรุนแรง ลามกหรือไม่ ในขณะที่กระทรวงไอซีทีดูแลด้าน facility ต่างๆ

โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสาร ซึ่งคาดว่าจะสามารถลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) กับกระทรวงไอซีทีได้ในช่วงปลายเดือน ก.ย.นี้ ซึ่งการทำงานแก้ปัญหาเรื่องร้านอินเทอร์เน็ตหรือร้านเกมนั้น การทำงานจะเป็นรูปแบบบูรณาการ จะมีกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้ามาดูแลบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนด้วย

"เนื่องจากขณะนี้ไม่มีกฎหมายที่ควบคุมดูแลร้านอินเทอร์เน็ตโดยตรง จึงได้มีการหารือและนำ พ.ร.บ.ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. 2530เข้ามาแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยที่จะมีการแก้ไขร่างกฎกระทรวงให้อุปกรณ์ "ฮาร์ดดิสก์" เป็นหนึ่งในวัสดุเทปและโทรทัศน์ เพื่อให้กฎหมายนี้มีผลครอบคลุมถึงร้านอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะมีผลทำให้การเปิดให้บริการร้านอินเทอร์เน็ตจะต้องขอใบอนุญาตจากนายทะเบียนก่อน" แหล่งข่าวกล่าว

แหล่งข่าวกล่าวว่า การนำ พ.ร.บ.ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. 2530 มาใช้ เป็นมาตรการชั่วคราวเท่านั้น ส่วนการแก้ปัญหาระยะยาวนั้นกระทรวงวัฒนธรรมได้ยกร่างกฎหมายที่กำกับดูแลการให้บริการวัสดุเทป โทรทัศน์ ภาพยนตร์ เกมออนไลน์ และร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาโดยคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยเนื้อหาหลักจะเป็นการนำ พ.ร.บ.ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. 2530 และ พ.ร.บ.ว่าด้วยภาพยนตร์ พ.ศ. 2473 มารวมกัน โดยที่จะครอบคลุมไปถึงการจัดเรตติ้งเกมออนไลน์ด้วย หากร่างกฎหมายฉบับนี้ประกาศใช้ กฎหมายทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวก็จะถูกยกเลิกไป

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของผู้ตรวจตามประกาศกระทรวงดังกล่าว มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนกระทรวงไอซีที กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฯลฯ เพื่อทำให้การควบคุมดูแลมีความหลากหลายมากขึ้น อย่างไรก็ตามด้วยความที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก การทำงานของนายตรวจจะออกมาในลักษณะคณะกรรมการที่รวมเอาตัวแทนจากหน่วยงานนั้นๆ เข้ามาร่วมเพื่อให้การทำงานมีเอกภาพมากขึ้น

แหล่งข่าวจากกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ประกาศกระทรวงมหาดไทยในส่วนของนายทะเบียนและเจ้าพนักงานผู้ตรวจตาม พ.ร.บ. ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. 2530 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว แต่ประกาศกระทรวงให้อุปกรณ์ "ฮาร์ดดิสก์" เป็นหนึ่งในวัสดุเทปและโทรทัศน์เพื่อให้กฎหมายนี้มีผลครอบคลุมถึงร้าน อินเทอร์เน็ตยังอยู่ในขั้นตอนการเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งคาดว�าจะมีการนำเข้าที่ประชุม ครม.ในเร็วๆ นี้ ซึ่งก็จะมีผลให้การเปิดให้บริการร้านอินเทอร์เน็ตจะต้องมาขออนุญาตจากนายทะเบียน โดยผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนตามประกาศกระทรวงมหาดไทยในส่วนของนายทะเบียนกลางคือปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และนายทะเบียนประจำจังหวัดคือผู้ว่าราชการจังหวัด

ทั้งนี้ร่างประกาศนายทะเบียนกลางเกี่ยวกับข้อกำหนดเงื่อนไขการออกใบอนุญาตร้านอินเทอร์เน็ตหลักๆ ได้แก่ สถานประกอบกิจการต้องไม่ติดฟิล์มกรองแสง มีแสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทสะดวก สะอาด และเป็นเขตปลอดบุหรี่ มีป้ายแสดงอัตราค่าบริการชัดเจน ห้ามไม่ให้มีการจัดเสื้อผ้าสำหรับให้นักเรียนเปลี่ยน

นอกจากนี้มีเงื่อนไขในการให้บริการ อาทิ ต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้บุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปี ใช้บริการช่วงเวลาก่อน 14.00 น.และหลัง 22.00 น. ห้ามเล่นเกมติดต่อกันเกิน 3 ชั่วโมง และห้ามจำหน่ายหรือนำบุหรี่ และ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาในสถานประกอบการ

   ที่มา :  นสพ.ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2548 ปีที่ 29 ฉบับที่ 3726 (2926)    วันที่ : 26 ก.ย. 2548    

Copyright © 2005 thainetclub.com