หัวข้อ : เรียนเชิญสมาชิกสมาคมผู้ประกอบการร้านอินเทอร์เน็ตไทยประชุมใหญ่สามัญ 1/2549 

ตามที่สมาคมผู้ประกอบการร้านอินเทอร์เน็ตไทย  ได้รับการอนุมัติจัดตั้งสมาคม   เมื่อวันที่  10  กุมภาพันธ์ 2549  เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น 
เพื่อให้การทำงานเกิดความคล่องตัว เรียบร้อย  และประสบผลสำเร็จตามจุดประสงค์ของสมาคม  
จึงขอเชิญสมาชิกรุ่นก่อตั้งทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ในวันที่  6 มีนาคม 2549 เวลา  11.00 น. ณ สมาคมผู้ประกอบการร้านอินเทอร์เน็ตไทย เลขที่ 110/6 หมู่ที่ 3 ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11110 

อนึ่ง การประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมครั้งแรกหลังจากที่ ชมรมผู้ประกอบการร้านอินเทอร์เน็ตไทยได้รับการอนุมัติแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเป็น สมาคมผู้ประกอบการร้านอินเทอร์เน็ตไทย Thai Internet Service Shop Association เพื่อให้ทราบ กำหนดแนว นโยบาย แนวทางการทำงานของสมาคม สิทธิประโยชน์ กฏระเบียบสมาคม สถานะทางการเงิน รวมทั้งจัดให้มีการเลือกตั้ง นายกสมาคม และคณะกรรมการบริหารสมาคมเพื่อมาทำงานให้กับสมาคม

ส่วนในช่วงเย็นภายหลังการประชุมแล้ว จะได้เปิดโอกาสให้สมาชิกของสมาคม ได้มีโอกาสพบปะ
 และเปลี่ยนความคิดเห็นในบรรยากาศที่เป็นกันเอง เพื่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่สมาชิก

เอกสารหลักฐานที่สมาชิกสมาคมฯ  จะควรนำมาในวันประชุม  ได้แก่
1. สำเนาบัตรประชาชน 
2. สำเนาการจดทะเบียนการค้า (ใบทะเบียนพาณิชย์) 
3. ใบสมัครสมาชิกตัวจริง ที่ กรอกด้วยลายมือ 
4. รูปถ่ายหน้าร้าน  จำนวน 1 ใบ  ภายในร้านจำนวน  1 ใบ

จึงเรียนมาเพื่อท่านสมาชิกโปรดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ด้วยความนับถือ

ปล. ท่านสมาชิกจะได้รับจดหมายเชิญการประชุม พร้อมเอกสารแนบ ได้แก่ ใบมอบฉันทะ และแผนที่สมาคม

   ที่มา :  สมาคมฯ   วันที่ : 26 ก.พ. 2549    

Copyright © 2005 thainetclub.com