หัวข้อ : ระเบียบสถานที่ประกอบการและการให้บริการ ของสมาชิกสมาคมฯ 

ระเบียบสถานที่ประกอบการและการให้บริการ
ของ   สมาคมผู้ประกอบการร้านอินเทอร์เน็ตไทย
  
 เพื่อให้การประกอบกิจการของสมาชิก สมาคมผู้ประกอบการร้านอินเทอร์เน็ตไทย เป็นรูปแบบเดียวกัน และเป็นที่ยอมรับแก่สังคม และประชาชน  สมาคมจึงกำหนดระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติ โดยทั่วกันดัง นี้ 


 ลักษณะสถานที่ประกอบการ


1. กระจกด้านหน้าร้านต้องใสและสามารถมองเห็นได้จากภายนอกชัดเจน
 2. มีแสงสว่างเพียงพอ และเป็นประโยชน์ในการอ่านหนังสือ
 3. บริเวณให้บริการต้องเป็นเขตปลอดบุหรี่
 4. มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
 5. มีป้ายแสดงอัตราค่าบริการชัดเจน
 6.ภายในสถานที่ให้บริการต้องสะอาด ไม่มีเสียงดังอื้ออึงจนทำให้เป็นที่เดือดร้อนรำคาญ


 เงื่อนไขการให้บริการ


 1. ให้บริการเฉพาะซอฟต์แวร์ที่ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
 2. ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าใช้บริการในช่วงเวลา ก่อน 14.00 น. ของวันจันทร์ถึงศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ
 3. ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ใช้บริการหลังเวลา 22.00 น. ของทุกวัน
 4. ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เล่นเกมคอมพิวเตอร์ติดต่อกันเกินกว่า 3 ชั่วโมงต่อวัน
 5. ไม่จำหน่ายบุหรี่ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และสารเสพติดทุกชนิด
 6. ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ ดื่มเครื่องที่มีแอลกอฮอล์ และเสพสารเสพติดทุกชนิด ในบริเวณที่ให้บริการ
 7. ไม่อนุญาตให้เล่นการพนันใดๆ ภายในร้าน
 8. ต้องให้บริการอินเทอร์เน็ต ตลอดเวลาที่เปิดทำการ
 9. กำหนดอัตราค่าบริการที่เป็นธรรม
 10. สนับสนุนให้ใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการศึกษาประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2549

สมาคมผู้ประกอบการร้านอินเทอร์เน็ตไทย

   ที่มา :  สมาคมฯ   วันที่ : 27 ก.พ. 2549    

Copyright © 2005 thainetclub.com