หัวข้อ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทย แนวทางปฏิบัติในกำหนดเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตของนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการควบคุมกิจการเทปวัสดุโทรทัศน์ 

   ที่มา :  สมาคมฯ   วันที่ : 6 มิ.ย. 2549    

Copyright © 2005 thainetclub.com