หัวข้อ : ทรงมีรับสั่งการทะนุบำรุงชาติ เป็นภาระของชาวไทยทุกคน 

วันนี้ (12 มิ.ย.) เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระประมุข สมเด็จพระราชินี และผู้แทนพระองค์ จาก 25 ประเทศ เข้าถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสเนื่องในงานพิธีเฉลิมฉลอง 60 ปี ภายหลังราชอาคันตุกะ 25 ประเทศ และ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เข้าถวายพระพรชัยมงคล ว่า

"ข้าพเจ้ามีความยินดียิ่งนัก ที่ได้มาอยู่ในท่ามกลางบุคคลสำคัญจากทุกสถาบันในชาติ รวมทั้งประมุขและพระราชวงศ์จากนานาประเทศ ที่มีไมตรีจิต เสด็จมาร่วมงานเฉลิมฉลอง ในโอกาสพิเศษนี้ ขอขอบใจท่านนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างมาก ที่ได้อวยพรในนามของประชาชนชาวไทย และกล่าวถึงการปฏิบัติงาน รวมทั้งโครงการพัฒนาในด้านต่างๆ ของข้าพเจ้า ตลอดระยะเวลา 60 ปี

ข้าพเจ้าใคร่จะกล่าวกับทุกท่านว่า การทะนุบำรุงประเทศชาตินั้น มิใช่เป็นหน้าที่ของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ หากเป็นภาระความรับผิดชอบของคนไทยทุกคน ที่ต้องจะขวนขวายกระทำทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด เพื่อธำรงรักษาไว้และพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญมั่นคง และผาสุขร่มเย็น ข้าพเจ้าในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่ง จึงมีภาระหน้าที่เช่นเดียวกันกับคนไทยทั้งมวล

จึงขอขอบใจทุกๆ คน ที่ต่างพยายามกระทำหน้าที่ของตนด้วยเต็มกำลัง ความสามารถ และให้ความร่วมมือสนับสนุนข้าพเจ้าในภารกิจทั้งปวงด้วยดีตลอดมา ทั้งขอขอบพระทัยพระประมุข และพระราชวงศ์จากประเทศต่างๆ ที่ทรงอุตสาหะเสด็จมาร่วมในงานครั้งนี้ด้วยทั่วกัน ขอคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองรักษาท่านทั้งหลายให้ปราศจากทุกข์ และภัยทุกประการ บันดาลสุข ศิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลให้สัมฤทธิ์แก่ท่านทุกเมื่อด้วยไป"

   ที่มา :  ไทยรัฐ   วันที่ : 12 มิ.ย. 2549    

Copyright © 2005 thainetclub.com