หัวข้อ : เปิดเว็บไซต์ชวนเด็กไทยทำดี 

น.พ.สมยศ เจริญศักดิ์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของกรมอนามัย มีโรงเรียนที่ผ่านการประเมินแล้วกว่าร้อยละ 68.2 ซึ่งผลการดำเนินงานแม้ว่าจะประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง แต่กลับพบว่า เด็กอายุ 5-18 ปี ยังมีฟันผุถึงร้อยละ 62.1 สาเหตุส่วนใหญ่ เกิดจากพฤติกรรมการกินอาหารที่นิยมกินขนมหวาน ขนมกรุบกรอบ นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องอาหารเป็นพิษในโรงเรียนปีละหลายๆครั้ง โครงการเด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในปี 2548 ที่ผ่านมา มีการดำเนินงานครอบคลุม 175 เขตพื้นที่การศึกษา และมีการจัดตั้งชมรมเด็กไทยทำได้ 350 ชมรม ทั่วประเทศ โดยตั้งเป้าในปี 2549 นี้ จะขยายการจัดตั้งชมรมเด็กไทยทำได้ในเขตพื้นที่การศึกษาละ 20 แห่ง รวม 3,500 แห่งทั่วประเทศ พร้อมจัดทำเว็บไซต์เด็กไทยทำได้ http://dekthai.anamai.moph.go.th โดยเด็กนักเรียนที่สนใจรวมกลุ่มกันจัดตั้งชมรมเด็กไทยทำได้สามารถเข้าไปยังเว็บไซต์และลงทะเบียนชมรมได้ทันที โดยชมรมเด็กไทยทำได้ จะเน้นการเสริมสร้างพฤติกรรมนักเรียนที่จำเป็นใน 3 เรื่อง ได้แก่ อาหารสะอาดปลอดภัย สุขาน่าใช้และเด็กไทยฟันดี. 
   ที่มา :  ไทยรัฐ   วันที่ : 13 มิ.ย. 2549    

Copyright © 2005 thainetclub.com